Nhãn Mẫu CPM-200 (MAKE BY LIGHTHOUSE - PART OF MAX)

Những ứng dụng nhãn in của máy CPM-100 trong đời sống sản xuất, an toàn, OEM...